Nemovitosti
 Poptáváte? 
Nabízíte?
Kontakty
 
Dotazy
 
Spolupráce Partneři
 
 dotazy - 10 kroků vlastníka nemovitosti při jejím prodeji prostřednictvím realitní kanceláře

1 . Výběr realitní kanceláře
Volba správné realitní kanceláře je základem úspěchu. Doporučujeme se vyhnout jednotlivcům, nabízejícím “skvělé služby za skvělé ceny”. Při návštěvě kanceláře by měl klient zaměřit svoji pozornost na vybavení kanceláře, způsob přijetí, jednání pracovníků, jejich oblečení, a podobně. Již při první schůzce by měl být klient podrobně informován o způsobu práce kanceláře a podmínkách spolupráce s klientem.

2. Prohlídka nemovitosti s realitním makléřem
Může nastat situace, že po prohlídce nemovitosti odmítne realitní kancelář zakázku, např. vzhledem k neúměrné požadované ceně nemovitosti. Jde však spíše o vyjimečné případy. Nestane-li se tak, přistoupí strany k uzavření zprostředkovatelské smlouvy.

3. Uzavření zprostředkovatelské smlouvy
Zprostředkovatelskou smlouvou je ta, kterou klient zmocňuje realitní kancelář k zastupování při prodeji nemovitosti a k výběru rezervační zálohy od zájemce o koupi nemovitosti.

Doklady potřebné k zahájení spolupráce:
- nabývací listina (tj. kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí, atd.)
- výpis z katastru nemovitostí (aktuální si zajistí RK)
- výpis z obchodního rejstříku (u právnické osoby)
- další doklady, které si realitní kancelář vyžádá nebo sama obstará (např. snímek z katastrální mapy, znalecký posudek,atd.)

4. Zpracování dokumentace nemovitosti
Realitní kancelář pořídí fotodokumentaci, zpracuje tzv. exposé, tj. soubor dokumentů, vztahujících se k nemovitosti. Teprve po té je možné začít nemovitost nabízet.

5. Zahájení nabídkového řízení
Realitní kancelář začne nemovitost nabízet na hlavních realitních serverech, na svých webových stránkách, v realitních časopisech či letácích, popř. jiným dohodnutým způsobem. Jelikož je prodej nemovitosti proces zdlouhavý, doporučuje se klientům uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu na dobu minimálně 4 měsíců.

6. Zájemce o koupi nemovitosti
Nalezne-li kancelář zájemce o koupi nemovitosti, který akceptuje cenu, event. další podmínky prodeje dané klientem a složí rezervační zálohu, je možné přistoupit k přípravě smluvní dokumentace vztahující se k samotnému prodeji nemovitosti.

7. Smlouva o budoucí smlouvě kupní
V současné době již není nutné ve většině případů uzavírat tzv. Budoucí smlouvu. Vše potřebné je řešeno v kupní smlouvě a to i v případě financování pomocí hypotéky. Jsme však schopni na přání zákazníka i tuto smlouvu zajistit.

8. Sepsání kupní smlouvy
Realitní kancelář zajistí vypracování kupní smlouvy dle dohodnutých podmínek. Po odsouhlasení jejího znění oběma smluvními stranami zařídí bezpečný převod finančních prostředků pomocí dohodnuté úschovy a ověření podpisů účastníků smlouvy.

9. Vklad do katastru nemovitostí
Podepsaná kupní smlouva však k uskutečnění prodeje nepostačuje. Je potřeba tuto smlouvu doručit na katastr nemovitostí spolu s návrhem na vklad vlastnického práva. I toto samozřejmě naše kancelář zařídí.
10. Předání nemovitosti
Po úspěšném převodu nemovitosti, tj. zapsání vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí a převedení kupní ceny zajistíme formální předání nemovitosti a pomůžeme s převodem energií.

„Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.“

Informace o ochraně osobních údajů